Skip to content

Правила перекладу граматично подібних форм

Скачать правила перекладу граматично подібних форм djvu

Зрозуміло, що при перекладі завжди відбувається заміна форм ІЄ на форми ПЯ. Заміні може піддаватися граматична одиниця ІЄ будь-якого рівня: словоформа, правила мови, член речення, пропозиція певного типу. Перетворення за допомогою яких здійснюється перехід від одиниці оригіналу до перекладу перекладу, подібних перекладацькими трансформаціями [2]. При цьому часто є можливість досить точно передати зміст оригіналу за допомогою інших понять або перекладацьких перетворень (трансформацій).

Граматично правило, необхідно відшукати у мові перекладу слово чи словосполучення, яке виражає слово, що перекладається. Граматичні трансформації при перекладі англомовного Художнього Роману дж.

В умовах подібності граматичних форм даний прийом доречний в тих випадках, коли у вихідному і переводящем мовах не збігається традиція вживання конкретної форми.

Так, при перекладі з англійської мови на російський перекладач часто стикається з розбіжністю функцій займенників в двох мовах.

Нульовий переклад виявляється досить ефективним при роботі з такими виразами як: they say - кажуть, you see - розумієш, say it - скажи. В умовах відмінності граматичних форм нульовий переклад застосуємо щодо артиклів, коли вони несуть виключно граматичну інформацію. Правила перекладу граматичних форм та приклади на засіб перекладу. Розбіжності у смислових функціях відповідних одиниць у вихідній мові та мові перекладу. Застосування опису значення вихідної одиниці.

Антонімічний переклад. Як правило, переклад таких речень не викликає ускладнень, за винятком тих випадків, коли перехідність дієслів в українській та англійській мовах не співпадає. У науково-технічному тексті зустрічається велика кількість складних за структурою речень із сурядними та підрядними зв’язками всередині них.  Переклад англійського інфінітива залежить від його лексичного значення, граматичної форми, синтаксичної функції, від контекстуального оточення, зокрема від форми дієслова-присудка, якщо інфінітив входить до складу зворотів.

Також важливим чинником є норми мови перекладу, що в ряді випадків дають можливість вибору варіантів перекладу. Види граматичних трансформацій дуже різнообразні, тому важко дати їх повний список. Граматичні нюанси настільки численні і специфічні, що завжди лишають місце для нового неочікуваного варіанту перекладу.

Принципіально вони можуть бути зведені до чотирьох типів: заміни, перестановки, добавлення, опущення. Заміни – один з самих розповсюджених видів граматичних трансформацій, стосуючихся як морфології так і синтаксису. Деякі з граматичних замін вже згадувалися в попередньому тексті лекції, як то: зміна роду і відмінку іменника, перехід з однини до множини, заміна пасивної конструкції активною чи.

Поняття граматичної трансформації при перекладі, її сутність і особливості для різних мов, причини виникнення та методика усунення. Різновиди граматичної трансформації, їх характеристика та відмінні риси. Граматичні категорії при. Переклад – інформаційний процес, тобто перекладач повинен передати інформацію, що міститься в тексті мовою джерела якамога повніше.

Проте цього можна досягти лише за умови внесення певних структурних і семантичних змін. Ці зміни спричинені лексичними та граматичними відмінностями між мовами (в широкому розумінні - різницею між відповідними культурами) – трансформації в перекладі (Максімов ).

Але деякі перекладознавці вважають трансформаціями виключно зміни в тексті перекладу на синтаксичному рівні (Мірам 78). Граматичні трансформації в перекладі. 1. Граматична форма й синтаксична конструкція. 2. Граматичні трансформації. 3.

Амбівалентність синтаксичних конструкцій. 4. Залежність перекладу компаративної конструкції від жанру матеріалу, що перекладається.

5. Переклад абсолютних конструкцій.  У практиці перекладу граматичні трансформації, як правило, сполучуються з лексичними. У багатьох випадках змінення конструкції речення спричиняється лексичними, а не граматичними причинами.  Ось чому даний приклад і подібні йому слід перекладати сурядним реченням: В полночь ответ (от Германии) не был получен, и стороны вступили в формальное состояние войны. Аналогічний приклад з протоколів Генеральної Асамблеї ООН. За словами Коммісарова, граматичні трансформації (Граматичні заміни) - це спосіб перекладу, при якому граматична одиниця в оригіналі перетворюється на одиницю ПЯ з іншим граматичним значенням.

Заміні може піддаватися граматична одиниця ІЄ будь-якого рівня: словоформа, частина мови, член речення, пропозиція певного типу. Зрозуміло, що при перекладі завжди відбувається заміна форм ІЄ на форми ПЯ. Граматична заміна як особливий спосіб перекладу передбачає не просто вживання в перекладі форм ПЯ, а відмова від використання форм ПЯ, аналогічних вихідним, заміну таких форм на інші, відмінні від них з.

txt, doc, txt, djvu